Zarząd Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, ul. Tartaczna 9, na podstawie §11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 05 czerwca 2019 roku o godz. 11.00 w Szczecinie w siedzibie Spółki przy ul. Tartacznej 9.

Porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
1) otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz dwóch Sekretarzy,
2) podpisanie przez Przewodniczącego listy obecności,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
4. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. za 2018 rok.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki corocznego sprawozdania z wyników oceny:
1) sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok 2018,
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
3) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna za 2018 rok,
4) podziału zysku za rok 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków wybieranych do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków do Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian Statutu Spółki stosownie do postanowień art. 402 § 2 KSH Zarząd podaje do wiadomości projekt planowanych zmian.

PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SKSM S.A.

1. W §3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.141.600 zł. (słownie: jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 2854 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 400 zł. (słownie: czterysta złotych) każda, którymi są:
a. imienne akcje serii „A” w liczbie 1417 (jednego tysiąca czterystu siedemnastu) o numerach: od 1 do 733, od 744 do 858, od 862 do 896, od 903 do 968, od 971 do 1000, od 1003 do 1010, od 1012 do 1018, od 1020 do 1048, od 1056 do 1078, od 1081 do 1236, od 1238 do 1442, od 1445 do 1454, wszystkie będące akcjami założycielskimi,
b. imienne akcje serii „B” w liczbie 1437 (jednego tysiąca czterystu trzydziestu siedmiu) o numerach: od 1 do 288, od 291 do 825, od 829 do 849, od 851 do 957, od 960 do 993, od 995 do 1275, od 1283 do 1361, od 1363 do 1454; wszystkie będące akcjami drugiej emisji.

przy brzmieniu dotychczasowym:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.163.200 zł. (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) i dzieli się na 2908 (dwa tysiące dziewięćset osiem) akcji o wartości nominalnej 400 zł. (słownie: czterysta złotych) każda, którymi są:
a. imienne akcje serii „A” w liczbie 1454 (jednego tysiąca czterystu pięćdziesięciu czterech) od numeru 1 do numeru 1454 będące akcjami założycielskimi,
b. imienne akcje serii „B” w liczbie 1454 (jednego tysiąca czterystu pięćdziesięciu czterech), od numeru 1 do numeru 1454 będące akcjami drugiej emisji.

_________________________ ______________________________
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Grzesiak Maria Kaczanowska