Zarząd Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, ul. Tartaczna 9, na podstawie §11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 26 maja 2017 roku o godz. 12.00 w Szczecinie w siedzibie ING Bank Śląski, Budynek Brama Portowa I, ul. Wyszyńskiego 1.

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjno – porządkowe:

  1. otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz dwóch sekretarzy,

  2. podpisanie przez Przewodniczącego listy obecności,

  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

  4. przyjęcie porządku obrad,

  5. wybór komisji Skrutacyjno – Wyborczej.

 2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

 4. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SKSM S.A. za 2016 rok.

 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki corocznego sprawozdania z wyników oceny:

  1. sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok 2016,

  2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,

  3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,

  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,

  3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SKSM S.A. za 2016 rok,

  4. podziału zysku za rok 2016.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków wybieranych do Zarządu Spółki na nową kadencję.

 10. Wybory do Zarządu nowej kadencji.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia SKSM S.A. z Zakład Remontowy SKSM S.A. Sp. z o.o.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia specjalnego kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu akcji nabywanych przez Spółkę oraz pokrycie kosztów ich nabycia.

 14. Zamknięcie obrad.

Dyrektor Generalny Krzysztof Grzesiak

Z-ca Dyrektora Generalnego Maria Kaczanowska

Informacja do pkt 12 porządku obrad – planowanej zmiany Statutu Spółki, wymagana zgodnie z treścią art. 402 §2 zdanie drugie KSH

§2 ust. 1 brzmienie dotychczasowe:

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. 08.12.Z – wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu,
 2. 09.90.Z – działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
 3. 23.63.Z – produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
 4. 43.13.Z – wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,
 5. 49.41.Z – transport drogowy towarów,
 6. 43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane,
 7. 77.32.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 8. 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 9. 01.11.Z – uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
 10. 02.10.Z – gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
 11. 03.22.Z – chód i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
 12. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

§2 ust. 1 brzmienie planowane:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. 08.12.Z – wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu,
 2. 09.90.Z – działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
 3. 23.63.Z – produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
 4. 43.13.Z – wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,
 5. 49.41.Z – transport drogowy towarów,
 6. 43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane,
 7. 77.32.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 8. 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 9. 01.11.Z – uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
 10. 02.10.Z – gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
 11. 03.22.Z – chód i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
 12. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 13. 33.12.Z – naprawa i konserwacja maszyn,
 14. 33.10.Z – instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 15. 28.92.Z – produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
 16. 25.11.Z – produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 17. 25.61.Z- obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
 18. 09.90.Z – działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
 19. 39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 20. 46.63.Z – sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
 21. 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 22. 42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 23. 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.