Szanowni Akcjonariusze

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 13.00, w budynku „Stara Rzeźnia” przy ul. Tadeusza Wendy 14 w Szczecinie odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna.

Stosowne ogłoszenie w tej sprawie, wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 78/2016 (4963) w dniu 22 kwietnia 2016 r.

Dokumenty wymagane przez ustawę o rachunkowości tj. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania, będą udostępnione akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki na 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stosownie do przepisów kodeksu Spółek Handlowych, będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Dyrektor Generalny

Krzysztof Grzesiak

Zastępca Dyrektora Generalnego

Maria Kaczanowska