Szanowni Akcjonariusze

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja 2013 r. (poniedziałek) o godz. 13.00, w siedzibie Spółki przy ul. Tartacznej 9 w Szczecinie, odbędzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna.

Stosowne ogłoszenie w tej sprawie, wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 10 kwietnia 2013 r.

Dokumenty wymagane przez ustawę o rachunkowości tj. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania, będą udostępnione akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki na 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stosownie do przepisów kodeksu Spółek Handlowych, będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Poniżej przedstawiamy pełny tekst publikacji zawierający porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

MSiG 70/2013 (4187) poz. 4906
OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
3. SPÓŁKI AKCYJNE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 10 kwietnia 2013 R.

Poz. 4906. SZCZECIŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie. KRS 0000055950. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 października 2001 r. [BMSiG-4791/2013]

Zarząd Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, ul. Tartaczna 9, na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 maja 2013 r., o godz. 13.00, w Szczecinie przy ul. Tartacznej 9.

Porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
    1) otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz dwóch sekretarzy,
    2) sporządzenie i podpisanie przez Przewodniczącego listy obecności,
    3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
    4) przyjęcie porządku obrad,
    5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji,
    6) wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
4. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SKSM S.A. za 2012 r.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki corocznego sprawozdania z wyników oceny:
    1) sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok 2012,
    2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
    3) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.,
    2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
    3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SKSM S.A. za 2012 r.,
    4) podziału zysku za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Generalnemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków wybieranych do Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wybory do Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Dyrektor Generalny

Krzysztof Grzesiak