Szanowni Akcjonariusze

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.00, w Oddziale ING BANK ŚLĄSKI przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w Szczecinie (Biurowiec Brama Portowa I) , odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna.

Stosowne ogłoszenie w tej sprawie, wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 05 maja 2015 r.

Dokumenty wymagane przez ustawę o rachunkowości tj. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania, będą udostępnione akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki na 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stosownie do przepisów kodeksu Spółek Handlowych, będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Poniżej przedstawiamy pełny tekst publikacji zawierający porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

MSiG 85/2015 (4716) poz. 5575

OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. SPÓŁKI AKCYJNE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 05 maja 2015 R.

Poz. 5575. SZCZECIŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie. KRS 0000055950. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 października 2001 r. [BMSiG-5520/2015]

Zarząd Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, ul. Tartaczna 9, na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2015 roku, o godz. 13.00, w Szczecinie, Oddział ING BANK ŚLĄSKI w Szczecinie, Biurowiec Brama Portowa I, przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1.

Porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
1) otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz dwóch sekretarzy,
2) sporządzenie i podpisanie przez Przewodniczącego listy obecności,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji,
6) wybór trzyosobowej komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
2. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SKSM S.A. za 2014 rok.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki corocznego sprawozdania z wyników oceny:
1) sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok 2014,
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
3) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SKSM S.A. za 2014 rok,
4) podziału zysku za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu odtworzenia gruntów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian Statutu Spółki i stosownie do postanowień art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd podaje do wiadomości projekt planowanych zmian.

PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SKSM. S.A.

Dotychczasowe brzmienie §1 pkt 1:
„ Spółka działa pod firmą: Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna w Szczecinie. Spółka używa skrótu: Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.”

Proponowane brzmienie §1 pkt 1:
„Spółka działa pod firmą: SKSM Spółka Akcyjna. Spółka używa skrótu: SKSM S.A.”

Wykreślony zostanie §2 pkt 1:
33.12.Z – naprawa i konserwacja maszyn

Dodany zostanie §2 pkt 1:
43.13.Z – wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Dotychczasowe brzmienie §4 pkt 1:
Obrót akcjami może odbywać się jedynie między akcjonariuszami Spółki. Ograniczenie to obowiązuje do 31 grudnia 2015 roku.

Proponowane brzmienie §4 pkt 1:
Obrót akcjami może odbywać się jedynie między akcjonariuszami Spółki. Ograniczenie to obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.

Proponuje się dodanie w §4:
pkt 5 o brzmieniu: W przypadku gdy akcjonariusz zamierza zbyć posiadane przez siebie akcje, a na ich nabycie nie znajdzie osoby bliskiej, o której mowa w pkt 2 lub akcjonariusza spółki, o zamiarze swym winien powiadomić Zarząd Spółki. W takim przypadku Zarząd, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia, winien wskazać akcjonariuszowi innego nabywcę, który zakupi akcje. Zakup akcji w takim przypadku, zrealizowany zostanie po cenie równej wartości nominalnej akcji, a należna cena musi być zapłacona w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

pkt 6 o brzmieniu: Reguły określone w pkt 1-5 stosuje się odpowiednio do rozporządzania częścią ułamkową akcji.

Dotychczasowe brzmienie §18 pkt 3:
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Dyrektor Generalny – samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch Zastępców Dyrektora Generalnego albo jednego Zastępcy Dyrektora Generalnego wraz z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie. W sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd do dokonania czynności powinien się legitymować uchwałą uprawnionego organu, z wyjątkiem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu, w których to sprawach Zarząd działa samodzielnie będąc zobligowanym do przekazania informacji o nabyciu lub zbyciu Radzie Nadzorczej Spółki, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dokonania tej czynności prawnej.

Proponuje się rozdzielenie powyższego punktu i zapis treści w pkt 3 i pkt 4 o następującym brzmieniu:
pkt 3: Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Dyrektor Generalny – samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch Zastępców Dyrektora Generalnego albo jednego Zastępcy Dyrektora Generalnego wraz z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie.
pkt 4: W sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd do dokonania czynności powinien się legitymować uchwałą uprawnionego organu, z wyjątkiem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu, w których to sprawach Zarząd działa samodzielnie będąc zobligowanym do przekazania informacji o nabyciu lub zbyciu Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 3 (trzech) miesięcy od dokonania tej czynności prawnej.

Pozostałe punkty paragrafu pozostają bez zmian a otrzymują jedynie zmienioną numerację, zgodną z kolejnością.

Dyrektor Generalny
Krzysztof Grzesiak