Rekultywacja gruntów zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.

Rekultywację gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności przemysłowej. W myśl tej zasady Spółka równolegle z prowadzoną działalnością wydobywczą prowadzi rekultywację terenów wyeksploatowanych.

Rok 2011 był dla Spółki rokiem przełomowym jeśli chodzi o ilość gruntów na których zakończono prace rekultywacyjne, pozytywnie odebrane przez Starostwa, czego potwierdzeniem są wydane decyzje administracyjne.

Zrekultywowano ogółem 69,17 ha gruntów, z czego 61,37 ha uzyskało decyzję Starosty uznającą rekultywację za zakończoną. Na obszarze 7,8 ha procedura uzyskania decyzji została zakończona na początku lutego 2012 roku.

We wrześniu 2011 r. Spółka zakończyła rekultywację złoża „Dębowiec III poleE”.
Teren ten zrekultywowany został w kierunku wodno-rolnym (wielofunkcyjny zbiornik wodny) z możliwością turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania terenów poeksploatacyjnych, zgodnie z decyzją Starosty Międzyrzeckiego.

W wyniku eksploatacji i rekultywacji na części terenu powstał zbiornik wodny o powierzchni około 4,3 ha. Pozostała część terenu poeksploatacyjnego została wyprofilowana, złagodzona i ukształtowana w sposób gwarantujący udane przyszłe zagospodarowanie tego terenu i wykorzystanie jego walorów rekreacyjnych. Na przeważającej części obszaru okalającego zbiornik wodny widać naturalną sukcesję roślinności.

Na Kopalni Storkowo w drugiej połowie roku 2011 w rejonie zakładu Storkowo II zakończono rekultywację w kierunku leśnym 2 działek w o łącznej powierzchni 17,23 ha. Potwierdzeniem powyższych prac była wydana w sierpniu przez Starostę Łobeskiego decyzja uznająca rekultywację tych terenów za zakończoną.
Teren ten zostanie zagospodarowany przez właściciela gruntu: Nadleśnictwo Łobez.
Ponadto w roku 2011 nastąpiła likwidacja zakładu Storkowo II. Zasoby pod zakładem zostały wyeksploatowane i nastąpiła kompleksowa rekultywacja tego terenu. W związku z zakończeniem prac rekultywacyjnych na całym obszarze zakładu Storkowo II w styczniu br roku Spółka wystąpiła o uznanie rekultywacji kolejnych działek o łącznej powierzchni 12,41 ha.

Na kopalni Golice w roku 2011 prace rekultywacyjne zakończono na obszarze dwóch działek o łącznej powierzchni 12,1 ha. Na części terenu dokonano również nasadzeń.

Z wniosku Spółki, w wyniku nowo opracowanej dokumentacji rekultywacji rozszerzony został również ustalony decyzją Starosty Gryfińskiego leśny kierunek rekultywacji o kierunek: rolny (zadrzewieniowo-zakrzewieniowy), rekreacyjny, budowy sportu i rekreacji, zbiorników wodnych wielofunkcyjnych, użytków ekologicznych.

Kopalnia Gorzupia w roku 2011 zakończyła prace rekultywacyjne w obszarze zbiornika poeksploatacyjnego o łącznej powierzchni 10,92 ha. Decyzja uznająca rekultywację tego terenu – w ustalonym wodno-rolnym kierunku rekultywacji – została wydana w styczniu 2012 roku.

Na terenie kopalni w Ognicy w roku 2011 zakończone zostały prace rekultywacyjne na części zbiornika poeksploatacyjnego oraz w jego północno-zachodnim otoczeniu. Teren ten, uznany decyzją Starosty Gryfińskiego za zrekultywowany w kierunku rolno-wodnym stanowi obszar o powierzchni 9,3 ha, z czego 80% zrekultywowanego obszaru stanowi zbiornik wodny.

W roku 2011 prowadzono również intensywne prace rekultywacyjne w rejonie zbiornika poeksploatacyjnego na kopalni Zwierzyn. Pod koniec roku Spółka zwróciła się do Starosty o wydanie decyzji uznającej rekultywację za zakończoną na obszarze o powierzchni 7,8 ha. Tereny na kopalni Zwierzyn zrekultywowane zostały w ustalonym przez Starostę leśno-zadrzewieniowym (dla obszarów lądowych) kierunkiem rekultywacji oraz w kierunku wielofunkcyjnego zbiornika wodnego.