Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Tadeusz Gizicki
e-mail: iod@sksm.com.pl

W związku z przetwarzaniem przez Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 407 Kodeksu spółek handlowych, informujemy, że:

 1. Administrator Danych OsobowychAdministratorem Państwa danych osobowych  jest: Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. z siedzibą przy ul. Tartacznej 9, 70-893 Szczecin (dalej: SKSM S.A.)
 2. Kategorie danych osobowych Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, numer identyfikacyjny PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (celem jednoznacznej identyfikacji akcjonariusza)
 3. Cel przetwarzania danych i podstawa prawnaDane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia księgi akcyjnej, sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu SKSM S.A. („WZ”) oraz weryfikacji uprawnienia do osobistego uczestniczenia lub do reprezentowania osoby uprawnionej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO.
 4. Udostępnienie danych osobowychW przypadku, gdy jest Pani/Pan akcjonariuszem SKSM S.A. dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych
 5. Okres przechowywania danych osobowychPani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat po wykreśleniu z księgi akcyjnej
 6. Przysługujące prawaW związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
 7. Źródło pochodzenia danych W przypadku, gdy jest Pani/Pan akcjonariuszem  Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Pani/Pana. W przypadku, gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem akcjonariusza Pani/Pana dane pochodzą z otrzymanego przez SKSM S.A. pełnomocnictwa i przedstawionego lub przekazanej kopii dokumentu tożsamości.
 8. Wymóg podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w punkcie 3 powyżej, dla sporządzenia oraz przekazania ewentualnie innemu akcjonariuszowi listy osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ SKSM S.A. oraz weryfikacji uprawnienia do udziału w WZ.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.