OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) SZCZECIŃSKICH KOPALNI SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży (zwane dalej OWS) mają zastosowanie do umów sprzedaży oraz zamówień  na dostawy kruszyw zawieranych pomiędzy Szczecińskimi Kopalniami Surowców Mineralnych S.A. (zwanymi dalej SKSMS.A.) a nabywcą towarów oferowanych przez SKSM S.A. (zwanym dalej Kupującym).
 2. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację poniżej określonych warunków, o ile szczegółowe umowy zawarte pomiędzy Kupującym a SKSM S.A  nie stanowią inaczej.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie we wszystkich sprawach nieuregulowanych w danej umowie, natomiast w przypadku sprzeczności postanowień umowy z OWS, stosuje się postanowienia umowy.

§2
ZAWARCIE UMOWY

 1. Jeżeli nie ustalono inaczej umowa zostaje zawarta, gdy SKSM S.A. potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji lub zrealizuje dostawę/wyda towar.
 2. Zamówienie powinno zawierać: rodzaj i ilość zamawianego towaru, adres dostawy oraz proponowany termin dostawy, a także pełną nazwę, adres siedziby, REGON, NIP i numer KRS Kupującego ( o ile dotyczy).
 3. Niniejsze OWS stanowią załącznik do Umowy i są jej integralną częścią.

§3
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny kruszyw oferowane przez SKSM S.A. są określone w złożonej przez SKSM S.A. ofercie. Do tych cen doliczany jest obowiązujący wg właściwych przepisów prawa podatek VAT. W przypadku braku wcześniejszego uzgodnienia ceny, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny obowiązującej w SKSM S.A. w dniu złożenia zamówienia.
 2. Wszelkie wystawione przez SKSM S.A. faktury Kupujący powinien regulować bez potrąceń, w sposób i terminie określonym umową lub wskazanym na fakturze terminie.
 3. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek SKSM S.A.
 4. Jeżeli Kupujący nie dokonuje zapłaty w terminie określonym w umowie, na rachunku lub fakturze, SKSM S.A. ma prawo naliczania ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia.
 5. W przypadku opóźnienia Kupującego w dokonaniu zapłaty, SKSM S.A. ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich wierzytelności, w tym także tych, których termin płatności jeszcze nie nastąpił.
 6. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczony towar albo, jeżeli z informacji uzyskanych przez SKSM S.A. wynika, że jest wątpliwe czy nastąpi zapłata ceny za część towaru, który ma być dostarczony później, SKSM S.A. ma prawo powstrzymać się z dostarczeniem towaru, dopóki Kupujący nie uiści wszelkich należnych kwot za zaległe dostawy lub nie dokona na rzecz SKSM S.A. stosownego zabezpieczenia.
 7. W przypadku ustalenia odroczonego terminu płatności, bez wskazania tego terminu, należności z tytułu sprzedaży winna zostać zapłacona w terminie 7 dni od dnia sprzedaży.
 8. Sprzedaż z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 7 dni odbywać się będzie na podstawie odrębnych uzgodnień stron.
 9. SKSM S.A. zastrzega sobie prawo do określenia sposobu zabezpieczenia kupieckiego przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności, w tym weksla in blanco, gwarancji bankowej, hipoteki kaucyjnej lub innych obustronnie uzgodnionych.
 10. Łączna wartość niezapłaconych faktur sprzedaży, towaru wydanego a niezafakturowanego nie może przekroczyć ustalonej przez SKSM S.A. wysokości limitu.Kwota limitu może zostać w każdej chwili zmieniona przez SKSM, w zależności od przebiegu i rozwoju współpracy. Zmiana taka wymaga wyraźnego pisemnego oświadczenia Sprzedawcy, w szczególności za zmianę kwoty limitu kupieckiego nie będzie uznawana sprzedaż towaru na rzecz Kupującego na dotychczasowych warunkach, mimo przekroczenia ustalonego limitu.
 11. W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z płatnością jakiejkolwiek należności przez okres dłuższy niż 30 dni w stosunku do ustalonego terminu płatności, SKSM uprawniony będzie do odmowy odroczenia płatności przy kolejnych zamówieniach Kupującego, niezależnie od tego czy łączna suma wymagalnych i niewymagalnych należności Kupującego wyczerpuje ustalony limit. Odmowa odroczenia płatności w takim przypadku nie wymaga pisemnego zawiadomienia Kupującego. W takich przypadkach, o ile strony nie uzgodnią inaczej, kolejna sprzedaż może nastąpić wyłącznie na podstawie przedpłaty.
 12. W przypadku:
  a) opóźnienia w płatności jakiejkolwiek wymagalnej należności na rzecz Sprzedawcy przez okres dłuższy niż 30 dni w stosunku do ustalonego terminu płatności tej należności,
  b) spadku realnej wartości udzielonego przez kupującego zabezpieczenia i braku ustanowienia nowego zabezpieczenia mimo żądania Sprzedającego,
  c) złożenia przez Kupującego wniosku o ogłoszenie upadłości bądź o restrukturyzację,
  e) rozwiązania zawartej umowy,
  postanowienia dotyczące ustalenia terminu płatności przestają obowiązywać, wszystkie zobowiązania Odbiorcy stają się natychmiast wymagalne, zaś SKSM ma prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia wskazanego w skierowanym do Odbiorcy wezwaniu do zapłaty. W takim przypadku umowę uznaje się za rozwiązaną bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.

§4
DOSTAWA I TRANSPORT TOWARU

 1. Wydanie towaru następuje z chwilą załadunku na środek transportu Kupującego, albo rozładunek w miejscu wskazanym w zamówieniu lub przez Kupującego, co na mocy przepisów prawa upoważnia i zobowiązuje SKSM S.A. do wystawienia faktury VAT.
 2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu lub jego upoważnionemu przewoźnikowi.
 3. W przypadku sprzedaży i dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do rozpoczęcia rozładunku w ciągu 0,5 godziny od momentu podstawienia towaru pod rozładunek. Po tym czasie SKSM S.A. zastrzega sobie prawo do odciążenia Kupującego kosztami przestoju, w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Ponadto Kupujący ma obowiązek zapewnić bezpieczną drogę dojazdową do miejsca wydania towaru.
 4. Otrzymanie zamówionego towaru Kupujący lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają przez złożenie podpisu na dokumencie dostawy. Za dokument dostawy uważa się dokument WZ lub kartę drogową wystawione przez SKSM S.A. Złożenie podpisu na dokumencie WZ lub karcie drogowej oznacza akceptację treści otrzymanego dokumentu WZ.
 5. SKSM S.A. nie gwarantuje dostaw materiału o określonej wilgotności.
 6. Kupujący nie może odmówić rozładowania zamówionego towaru ani odmówić złożenia podpisu potwierdzającego otrzymanie zamówionego towaru, chociażby zgłaszał zastrzeżenie co do jakości zamówionego towaru lub sposobu jego dostawy.
 7. W przypadku zastrzeżeń, co do zamówionego towaru lub uwag o stwierdzonej niekompletnej dostawie lub dostawie wykraczającej poza złożone zamówienie lub innych wadach towaru, Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić SKSM S.A. i bez zbędnej zwłoki przesłać informacje, o których mowa w §5ust.7 niniejszych OWS.
 8. W przypadku, gdy Kupujący przyjął towar, nie sprawdzając wraz z przewoźnikiem jego stanu, domniemywa się, że otrzymał towar zgodnie z załączonym do dostawy dowodem dostawy.
 9. W przypadku zmiany miejsca dostawy przez Kupującego po dokonaniu załadunku, o ile będzie ona możliwa, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze zmiany miejsca dostawy ( w tym także opłat z tytułu wydłużenia czasu używania danego środka transportowego ).
 10. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin dostarczenia towaru może ulec zmianie. O zmianie tej SKSM S.A. powiadomi Kupującego mailem lub telefonicznie.
 11. W przypadku dostaw realizowanych transportem samochodowym, w kwestii obowiązków SKSM S.A. jako załadowcy, stosuje się m.in. zapisy Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o transporcie drogowym, Prawa o ruchu drogowym, przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31.12.2003 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (wraz z późniejszymi zmianami) oraz zapisy Ustawy z dnia 16.09.2011 o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, Poz. 1454).
 12. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru środkiem transportowym i w sposób określony w przepisach wskazanych w ust. 11.

§5
REKLAMACJE

 1. Kupujący zobowiązany jest do dokonania odbioru ilościowego i sprawdzenia jakościowego dostarczonego towaru. W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową bądź zamówieniem, w zakresie treści zamówienia lub umowy, ilości lub jakości, Kupujący niezwłocznie poinformuje SKSM S.A. pisemnie (faksem lub elektronicznie) o wystąpieniu niezgodności.
 2. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za dostarczony towar.
 3. Jeżeli Kupujący poniósł szkodę wskutek otrzymania wadliwego towaru, może dochodzić jedynie zwrotu ceny towaru, kosztów dostarczenia i rozładunku towarów dotkniętych wadą.
 4. Kupujący zgłasza pisemną reklamację niezwłocznie, zaś w przypadku wad jakościowych – nie później niż 5 dni roboczych po dostawie.
 5. Strony stwierdzają istnienie niedoboru ilościowego/nadwyżki ilościowej jeżeli ten niedobór/nadwyżka jest większy niż 2% deklarowanej wagi dla danej partii.
 6. Reklamacja złożona przez Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.
 7. Kupujący składający reklamację, pod rygorem jej odrzucenia, jest zobowiązany do przesłania informacji pisemnej zawierającej:
  a. Opis problemu, wady w przypadku reklamacji jakościowej
  b. Ilość towaru objętego zgłoszeniem reklamacyjnym
  c. Nr faktury/faktur objętej zgłoszeniem reklamacyjnym lub nr dowodu dostawy (WZ i/lub listu przewozowego) lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację dostawy
 8. Kupujący zgłaszający reklamację, pod rygorem utraty roszczeń reklamacyjnych, jest zobowiązany do odłożenia i zabezpieczenia partii towaru podlegającej reklamacji do czasu przyjazdu przedstawiciela SKSM S.A. w celu przeprowadzenia oględzin i pobrania co najmniej dwóch reprezentatywnych prób z reklamowanej partii: jednej do badania w laboratorium SKSM S.A. i drugiej do ewentualnego badania rozjemczego przez laboratorium niezależne. Termin oględzin i poboru prób zostanie wspólnie ustalony przez SKSM S.A. i Kupującego pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
 9. W przypadku poboru prób z reklamowanej partii przez Kupującego bez obecności przedstawiciela SKSM S.A., wyniki badania nie są wiążące dla SKSM S.A.
 10. SKSM S.A nie ponosi odpowiedzialności jakościowej lub ilościowej za zareklamowany towar jeżeli towar ten został zużyty przez Kupującego, jeżeli miało to miejsce po wykryciu wady i zgłoszeniu reklamacji a przed jej rozpatrzeniem.
 11. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie jakości towaru, wiążący jest wynik badania wykonanego przez niezależne laboratorium. Niezależne laboratorium strony ustalają wspólnie. Koszty takiego badania ponosi strona, dla której wynik badania jest niekorzystny.
 12. SKSM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie jakości towaru w wyniku jego nieprawidłowego składowania, pobierania towaru do dalszych procesów lub nieprawidłowego przewożenia w inne miejsca.
 13. W przypadku uznania reklamacji Kupującemu przysługuje od SKSM S.A. prawo żądania obniżenia ceny o taki procent ceny towaru o jaki zostaje obniżona jego wartość użytkowa.
 14. Powyższe uprawnienia wyczerpują prawa Kupującego wynikające z rękojmi oraz roszczenia odszkodowawcze.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKSM S.A.

SKSM S.A. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Kupującym, będące następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniechania. Odpowiedzialność ta ogranicza się jedynie co do roszczeń, o których mowa w §5 pkt. 3.

§7
SIŁA WYŻSZA

SKSM S.A. jest zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie zamówienia jeżeli jego niewykonanie wynika z siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zaistnienie okoliczności niezależnych od SKSM S.A., które powodują niemożliwość realizacji zobowiązania np. katastrofy, działania wojenne, strajki, anomalie pogodowe.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych z SKSM S.A. rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby SKSM S.A.
 2. W kwestiach nienormowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego bądź właściwe przepisy aktów szczególnych.