Nasze zakłady funkcjonują w określonym otoczeniu społecznym, dlatego podejmujemy różnorodne działania na rzecz poszczególnych gmin i całego regionu. Obejmują one przede wszystkim ochronę środowiska, w którym żyje człowiek, ale również bezpośrednią pomoc rzeczową, finansową i organizacyjną. W tym zakresie współpracujemy z lokalnymi samorządami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Bezpośrednią i stałą korzyścią wynikającą z działalności SKSM są przychody gmin z tytułu tzw. opłat eksploatacyjnych i podatków od nieruchomości. Kopalnie wpływają na lokalny rynek pracy i koniunkturę gospodarczą, zatrudniając mieszkańców okolicznych miejscowości i kooperując z miejscowymi firmami. Warto zwrócić uwagę, że także potencjał rekreacyjny i przyrodniczy terenów poeksploatacyjnych może przełożyć się na pozytywny efekt społeczno-ekonomiczny, stymulując rozwój lokalnych usług turystycznych.

Niezależnie od tego bierzemy aktywny udział w życiu lokalnych społeczności, wspierając podejmowane w regionach przedsięwzięcia pożytku publicznego: edukacyjne, kulturalne, sportowe, akcje charytatywne, służbę zdrowia. Dofinansowujemy szkoły i przedszkola, kluby sportowe, festiwale filmowe i różne imprezy okolicznościowe. W razie potrzeby dostarczamy bezpłatnie kruszywo, użyczamy ciężkiego sprzętu (likwidacja skutków powodzi, odśnieżanie itp.). Jesteśmy otwarci na oczekiwania lokalnych środowisk i w miarę naszych możliwości wychodzimy im naprzeciw.