Każde złoże zagospodarowywane jest stopniowo, toteż dotychczasowe wykorzystanie terenu nad złożem nie zmienia się do czasu rozpoczęcia prac w danej jego części. Udostępnianiu nowych zasobów towarzyszy równoczesne przywracanie walorów użytkowych wyeksploatowanym częściom obszaru złożowego. Na terenie górniczym nie powstają też żadne trwałe obiekty budowlane.

W pierwszej fazie udostępnienia złoża zbierana jest warstwa gleby, która zostaje oddzielnie zeskładowana, dzięki czemu może być ponownie wykorzystana do rekultywacji. Pozostała część nadkładu oraz część urobku pozbawiona wartości gospodarczej trafia na bieżąco do wyeksploatowanych części złoża lub gromadzona jest tymczasowo na składowiskach celem ich wykorzystania w technicznej fazie rekultywacji.

Kierunek rekultywacji zależy od lokalnych warunków. W przypadku złóż zawodnionych pozostają baseny w sposób naturalny wypełnione wodą, natomiast w przypadku złóż suchych teren pogórniczy jest zalesiany, może też zostać wykorzystany rolniczo.

Przygotowany teren przekazujemy do dalszego użytkowania innym podmiotom (Lasom Państwowym, samorządom, osobom prywatnym). Godnym uwagi sposobem zagospodarowania obszarów pokopalnianych jest kierunek rekreacyjny (turystyczny, sportowy). W oparciu o zrekultywowane zbiorniki wodne powstają hodowle ryb oraz gospodarstwa agroturystyczne. Z kolei tereny po eksploatacji złóż niezawodnionych cechują się zwykle urozmaiconą morfologią i mogą zostać przystosowane do różnego rodzaju aktywności sportowej (biegi przełajowe, narciarstwo biegowe, sporty rowerowe lub motorowe) – ten kierunek rekultywacji ma wciąż charakter perspektywiczny. Ponieważ działamy także na terenach chronionych z uwagi na walory przyrodnicze, jednym z zasadniczych celów rekultywacji jest po prostu zwrócenie terenów naturze.

Całość prac rekultywacyjnych prowadzimy z własnych środków w oparciu o fundusze odkładane na specjalnym koncie przez cały okres eksploatacji. Ich wykorzystanie jest możliwe wyłącznie na ten cel. Kierunek rekultywacji uzgadniany jest każdorazowo z samorządami, które ostatecznie zatwierdzają wykonane prace.

Rekultywacja wodna w kopalni Ognica