Stosując przyjazne dla środowiska, energooszczędne, praktycznie bezemisyjne i bezodpadowe technologie wydobycia i przeróbki kruszywa minimalizujemy wszelkie możliwe oddziaływania naszych zakładów na otoczenie.

Wydobycie w większości kopalń prowadzone jest spod lustra wody, która we wszystkich zakładach wykorzystywana jest także do przeróbki kruszywa, co w praktyce eliminuje pylenie. Większość urządzeń, w tym także grzewczych, zasilana jest elektrycznie i nie emituje żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. Silniki maszyn pracujących na terenie kopalń posiadają bardzo zaawansowaną technikę zmniejszającą zużycie paliwa, katalizatory oraz filtry cząstek stałych z dopalaniem. Charakteryzują się one niskim poziomem emisji spalin, zgodnym z normami Tier 4 (USA) i Stage IIIB (UE). Zastosowanie nowoczesnego parku maszyn wydobywczych i przeróbczych minimalizuje także hałas. Podkreślić należy zwłaszcza wyposażenie przesiewaczy w sita poliuretanowe i gumowe, zdecydowanie cichsze niż używane w przeszłości elementy metalowe. Powszechnie stosowany na kopalniach transport przenośnikami taśmowymi jest najtańszy i jednocześnie najbardziej ekologiczny. Prowadzone przez nas okresowo pomiary zapylenia, hałasu i drgań wskazują, że oddziaływania te ograniczają się do najbliższego otoczenia pracujących urządzeń, nie przekraczając norm dopuszczalnych przepisami.

Wydobycie kruszywa spod lustra wody powoduje, że odpompowywanie wód nie jest konieczne. Przedmiotem zagospodarowania są także złoża niezawodnione. Obieg wód wykorzystywanych do przeróbki kruszywa ma charakter zamknięty – są one pobierane z basenów eksploatacyjnych lub warstw wodonośnych i po sklarowaniu trafiają tam z powrotem. W trakcie przeróbki nie są stosowane żadne środki chemiczne. Tak więc wokół wyrobisk nie obserwuje się znaczących zmian poziomu i jakości wód podziemnych, ani powierzchniowych. Pomimo tego, gdy jest to wskazane, prowadzimy stałą kontrolę stanu wód za pomocą sieci tzw. piezometrów.

Masy ziemne, stanowiące nadkład złoża oraz części urobku, nie posiadające wartości gospodarczej (iły, najdrobniejsze piaski) trafiają na bieżąco do wyeksploatowanych części złoża lub gromadzone są na tymczasowych składowiskach, które dodatkowo ograniczają rozprzestrzenianie się pyłu i hałasu. Materiał z tych składowisk wykorzystujemy następnie do rekultywacji terenów pokopalnianych. W niektórych przypadkach rolę ekranu oddzielającego żwirownie od zabudowań spełniają także naturalne kompleksy leśne.

Wszelkie odpady są selektywnie zbierane i przekazywane wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Przedmiotem naszej troski jest także transport kruszywa na zewnątrz zakładów, realizowany przez firmy zewnętrzne lub samych odbiorców. Do naszych obowiązków należy kontrola dopuszczalnej masy załadowanych pojazdów, monitorujemy także właściwe zabezpieczenie ładunku (oplandekowanie). Drogi dojazdowe do zakładów są przez nas utwardzane, a ich nawierzchnie zraszane w okresach suchych. Trasy dalszego przewozu planujemy i uzgadniamy z zarządcami dróg tak, aby w miarę możliwości omijały tereny zabudowane.

Wydobycie żwiru spod wody nie powoduje odwodnieniu gruntu oraz zapobiega pyleniu