Niniejszym informujemy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 12 października 2017 roku, nastąpiło połączenie spółek Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych SA w Szczecinie i Zakład Remontowy S.K.S.M SA sp. z o.o. w Szczecinie w drodze przejęcia całego majątku spółki Zakładu Remontowego S.K.S.M SA sp. z o.o. w Szczecinie przez spółkę Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych SA w Szczecinie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Wskutek połączenia, na mocy art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych SA w Szczecinie z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Zakładu Remontowego S.K.S.M SA sp. z o.o. w Szczecinie, a co za tym idzie z mocy prawa stała się również stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była dotychczas spółka Zakładu Remontowego S.K.S.M SA sp. z o.o. w Szczecinie.

Spółka Zakład Remontowy S.K.S.M SA sp. z o.o. w Szczecinie zostanie niebawem wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Wszelkie pisma, faktury, rachunki i inne dokumenty wystawiane przez dotychczasowych kontrahentów spółki Zakładu Remontowego S.K.S.M SA sp. z o.o. w Szczecinie powinny, począwszy od dnia 12 października 2017 roku, zawierać następujące dane;

Nazwa: Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna w Szczecinie
Nazwa skrócona: Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych SA w Szczecinie
Adres: ul. Tartaczna9, 70-893 Szczecin,
KRS: 0000055950
REGON: 810010069
NIP: 8520500173

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.