Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w swoim asortymencie posiadają:

  • żwiry – kruszywo do betonu o frakcjach 2/8, 8/16 i 16/32.
  • grysy – 4/8, 8/12,8 i 12,8/20.
  • mieszanki kruszone na podbudowy zasadnicze i pomocnicze (0/31,5 oraz 0/63),
  • mieszanki kruszone wykorzystywane do budowy boisk (warstwy nośne 4/31,5 i wierzchnie 0/4),
  • mieszanki naturalne o różnym uziarnieniu do wykonania warstwy mrozoochronnej nasypów U>5, do wykonywania pali umacniających grunt,
  • piaski do betonu o różnej granulacji (0/2, 0,5/2, 0/1),
  • piaski zagęszczalne ze wskaźnikiem różnoziarnistości U>3 do wykonania dolnych warstw nasypów, zasypywania nierówności terenu lub całkowitej wymiany gruntu.

Nowoczesna linia produkcyjna, umożliwia także produkcję materiału zgodnego ze specyfikacją klienta.

Od 1 czerwca 2006 roku, firma wdrożyła i wciąż doskonali system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), działając w systemie ,,4”. Wszelkie działania na rzecz poprawienia jakości produkowanych kruszyw, odbywają się według ściśle ustalonych procedur, zapisanych w Księdze ZKP, obejmujących m.in. badania całego asortymentu.

Badania pełne kruszyw wykonywane są raz do roku w zewnętrznym, akredytowanym przez PCA laboratorium Ferrocarbo w Krakowie i potwierdzają ich najwyższą jakość. Ponadto, od 2007 roku, każda partia materiału jest kontrolowana przez wyszkolony personel w centralnym laboratorium firmy w Szczecinie, zgodnie z obowiązującymi normami.

Duża liczba zakładów produkcyjnych, obejmuje swoim zasięgiem poszczególne rynki zbytu w kilku województwach w Polsce. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości oferowanych kruszyw na tak dużym obszarze jest możliwe, dzięki auditom wewnętrznym, przeprowadzanym przez pracowników firmy, przynajmniej raz na kwartał. Dzięki temu, Spółka dokłada wszelkich starań, aby wyjść naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów, co potwierdza na wystawianych świadectwach kontroli jakości, deklaracjach na zgodność z europejskimi normami oraz znakując swoje wyroby znakiem CE.